คณะรัฐศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและประชุมหารือกับอาจารย์และนักศึกษาจาก Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย

🇹🇭🇮🇩 วันที่ 22 มิถุนายน 2566 คณะรัฐศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชา รักดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและสหกิจศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์สุไรนี สายนุ้ย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรและตัวแทนนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและประชุมหารือกับอาจารย์และนักศึกษาจาก Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย ณ ศูนย์ศึกษาตุรกี คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

วัตถุประสงค์ของการมาเยือนคณะรัฐศาสตร์ในครั้งนี้ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำความร่วมมือในระดับนักศึกษา อาทิ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเดียวกัน การทำวิจัย และการให้บริการแก่สังคมทั้งในจังหวัดปัตตานีและประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้นักศึกษาจากอินโดนีเซียได้นำเสนอเกี่ยวกับศักยภาพของนักศึกษาในการทำความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับUniversitas Airlangga และ ศักยภาพของประเทศไทยและอินโดนีเซียในการสร้างนโยบายสาธารณะ ซึ่งนับเป็นแนวทางที่ดีในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ร่วมกันในอนาคต

Scroll to Top