ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565ภาพบรรยากาศ

วันนี้ (21 มิถุนายน 2566) ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายอำนวยการหรือวิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำโดย ผศ.ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เข้ารับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมะหมูด หะยีหมัด รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์เเละพัฒนาองค์กร สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ /อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขานวัตกรรมธุรกิจอิสลาม คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. นางสาวทัศนีย์ ฤกษ์สโมสร

สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งนี้ ทางคณะรัฐศาสตร์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ ทางคณะฯได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากคณะกรรมการทุกท่าน ซึ่งจะนำทุกประเด็นที่ได้รับคำแนะนำไปต่อยอดในการพัฒนาองค์กรต่อไป

Scroll to Top