นักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 14 คน เข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2566

นักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 14 คน เข้าร่วมโครงการรับนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานที่กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2566 รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม -10 มิถุนายน 2566 ซึ่งจัดโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไทยในมิติต่าง ๆ มีโอกาสศึกษาดูงานภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ตลอดจนการศึกษาดูงานในต่างจังหวัด

Scroll to Top