ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2566

คณะรัฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาว รถสไมนี อูมา ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 กับโครงการ คู่มือสำหรับผู้ประกอบการในการเข้าร่วมการจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ สถานประกอบการณ์ที่ออกปฎิบัติงานสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ ณ กัวลาลัมเปอร์ โดยมี ผศ.ดร.อรชา รักดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Scroll to Top