การประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพโต๊ะครูและผู้ช่วยโต๊ะครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ปอเนาะสานใจ สู่การพัฒนา” รุ่นที่ 2

การประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพโต๊ะครูและผู้ช่วยโต๊ะครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ปอเนาะสานใจ สู่การพัฒนา” รุ่นที่ 2

16 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 9.30-13.00 น. ณ ห้องศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ งานบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ให้การต้อนรับ ร่วมกับมูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้” นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต เลขาธิการมูลนิธิ “สานใจไทย สู่ใจใต้” และคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต.ผู้แทนสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพโต๊ะครูและผู้ช่วยโต๊ะครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ปอเนาะสานใจ สู่การพัฒนา” รุ่นที่ 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ดร.ฮาฟีส สาและ รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ดร.ฮานาน มุฮิบบะตุดดีน นอจิ คณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอร่างหลักสูตร 

Scroll to Top