ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะรัฐศาสตร์

ภาพบรรยากาศ วันที่ 20 มีนาคม 2567 การจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะรัฐศาสตร์ และการนำเสนอบนเวทีกับตัวแทนของแต่ละสาขาที่มาแชร์ประสบการณ์ที่ได้ไปสหกิจศึกษาในบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ณ บริเวณตึกสำนักงานอธิการบดี(สนอเก่า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

Scroll to Top