ภาพบรรยากาศบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายอำนวยการหรือวิชาชีพ เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้องค์กร (Knowledge Management) เพื่อแลกเปลี่ยนการใช้งาน”ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-document)”

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายอำนวยการหรือวิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้องค์กร (Knowledge Management) เพื่อแลกเปลี่ยนการใช้งาน”ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-document)” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร วิทยาเขตปัตตานี และคุณกาญจนา เอียดเจริญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรุู้ในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โยธี ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับบุคลากรร่วมทั้งวิทยากร

Scroll to Top