Author name: admin

คณะศึกษาศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรสายอำนวยการหรือวิชาชีพ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานการจัดทำรายงานการประเมินหลักสูตร AUN-QA Inter คณะรัฐศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อ …

คณะศึกษาศาสตร์พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรสายอำนวยการหรือวิชาชีพ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานการจัดทำรายงานการประเมินหลักสูตร AUN-QA Inter คณะรัฐศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ Read More »

คณะรัฐศาสตร์เข้าพบและหารือประเด็นความร่วมมือด้านวิชาการ การจัดประชุมทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา สหกิจศึกษา และความร่วมมืออื่นๆ ในอนาคต ร่วมกับ Faculty of Political Science, VNU University of Social Sciences and Humanities ประเทศเวียดนาม

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสมิน ซัต …

คณะรัฐศาสตร์เข้าพบและหารือประเด็นความร่วมมือด้านวิชาการ การจัดประชุมทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา สหกิจศึกษา และความร่วมมืออื่นๆ ในอนาคต ร่วมกับ Faculty of Political Science, VNU University of Social Sciences and Humanities ประเทศเวียดนาม Read More »

คณะรัฐศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พบปะตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าไทยอินโดนีเซีย เพื่อหารือแนวทางด้านสหกิจศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคร …

คณะรัฐศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พบปะตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าไทยอินโดนีเซีย เพื่อหารือแนวทางด้านสหกิจศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย Read More »

คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปจัดทำแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงข …

คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปจัดทำแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Read More »

คณะรัฐศาสตร์จัดโครงการสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานคณะรัฐศาสตร์ และจัดทำแผนปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร(AUN QA) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ภาพบรรยากาศระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค.66 คณะรัฐศาสตร์จัดโค …

คณะรัฐศาสตร์จัดโครงการสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติงานคณะรัฐศาสตร์ และจัดทำแผนปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร(AUN QA) และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) Read More »

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วารุณี ณ นคร ได้ผ่านการประเมิน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ในระดับ 2 (Fellow) เข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานีขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วารุณ …

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วารุณี ณ นคร ได้ผ่านการประเมิน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ในระดับ 2 (Fellow) เข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Read More »

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ และการบริหารหลักสูตร โดยเฉพาะในเรื่องการประกันคุณภาพ AUN-QA (International)

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้อง …

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ และการบริหารหลักสูตร โดยเฉพาะในเรื่องการประกันคุณภาพ AUN-QA (International) Read More »

คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับ Faculty of Social and Political Sciences Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย จัดโครงการสังเกตการณ์เลือกตั้งประเทศไทย ปี2566 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2566 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับ Faculty of Social and Political Sciences Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย จัดโครงการสังเกตการณ์เลือกตั้งประเทศไทย ปี2566 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบการเลือกตั้งของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย Read More »

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาองค์กรอิสลามแห่งประเทศมาเลเซีย (MAPIM) ประธานที่ปรึกษาสภาคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย และคณะ เดินทางเยือนคณะรัฐศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 คณะรัฐศาสตร์ ได้ต้อนรับ ประ …

ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาองค์กรอิสลามแห่งประเทศมาเลเซีย (MAPIM) ประธานที่ปรึกษาสภาคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย และคณะ เดินทางเยือนคณะรัฐศาสตร์ Read More »

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ ศึกษาดูงาน “ระบบการบริหารงานสหกิจศึกษา และ การบริหารงานด้านสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ ศึกษาดูงาน “ระบบการบริหารงานสหกิจศึกษา และ การบริหารงานด้านสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร”

เมื่อวันที่ 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2566 ผู้บริหาร …

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ ศึกษาดูงาน “ระบบการบริหารงานสหกิจศึกษา และ การบริหารงานด้านสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ ศึกษาดูงาน “ระบบการบริหารงานสหกิจศึกษา และ การบริหารงานด้านสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร” Read More »

Scroll to Top